BOKOTO SUSHI CLUB SL. (en endavant Bokoto) amb domicili C/Magi Morera, 57 25006 - Lleida, amb CIF B-25747718 posa a la seva disposició a la web de http://bokoto.es determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Bokoto per part dels usuaris que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'usuari en el lloc http://bokoto.es en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'usuari introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

BOKOTO SUSHI CLUB SL. està inscrit en el Registre Mercantil de REG. MERC. DE LLEIDA amb data 09/10/2012, volum 1323, libre 0, Foli 202, secció 8, Full L-26397, Inscripció 1 ª.

L'accés al lloc web de Bokoto implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals


CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Bokoto o a tercers.
Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing ")
Bokoto podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.


CONTINGUTS:

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats e inclosos per:
Bokoto utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Bokoto únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
Bokoto i es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.


DRETS D'AUTOR I MARCA.

Bokoto és una marca registrada.

Els continguts propis de la web es troben plenament protegits, quedant expressament prohibida tota reproducció, distribució i transformació dels continguts excepte per consentiment exprés de Bokoto.


JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de LLEIDA renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Bokoto podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Bokoto.